Hva må stå på faktura for å få fradrag

Bokføringsforskriften § 5-1-1. Salgsdokumentets innhold

For å få fradrag skal faktura fra næringsdrivende oppfylle følgende krav iht. bokføringsforskriften.

Org. nr. til selger skal stå på faktura. Hvis selskapet er MVA registrert så skal det også stå MVA bak org.nr. 

Ref. Bokføringsforskriften angår salgsdokumentets innhold. 

https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§5-1-1

§ 5-1-1.Salgsdokumentets innhold

Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

1. Nummer og dokumentasjonsdato,
2. angivelse av partene,

3. ytelsens art og omfang,
4. tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
5. vederlag og betalingsforfall, og
6. eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet eller tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».

Dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av dokumentet med mindre annet følger av denne forskrift.

0 Endret ved forskrifter 26 mars 2010 nr. 46419 des 2013 nr. 1614 (i kraft 1 jan 2014), 20 des 2013 nr. 1661 (i kraft 1 jan 2014).